תפריט

דברו איתי

Contact Us

צוואה נוטריונית

צוואה נוטריונית​

תוכן עניינים

הקדמה

מדריך לעריכת צוואה נוטריונית בישראל

ברוכים הבאים למדריך המשפטי שלנו לעריכת צוואה נוטריונית, המכונה בחוק הירושה "צוואה בפני רשות". במדריך זה נספק לכם מידע חיוני על צוואה נוטריונית, יתרונותיה, שלבי הפרוצדורה ועוד.

מהי צוואה נוטריונית?

צוואה נוטריונית היא אחת מארבע הדרכים המוכרות לעריכת צוואה בהתאם לדין הישראלי. 

 צוואה נוטריונית נחשבת כ"צוואה בפני רשות" על פי החוק הישראלי. 

סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 קובע את ההנחיות הבאות לגבי צוואות נוטריוניות:

המוריש יכול לערוך צוואה בהצהרה בעל פה של דברי המצווה בפני שופט, רשם בית המשפט, רשם לענייני ירושה או חבר בית דין דתי אשר ירשום את דברי המוריש. לחילופין, המוריש יכול להגיש את דברי הצוואה הכתובים לאחת הרשויות הללו.
המוריש יקרא בפני השופט את הצוואה שנרשמה או שהיא תוקרא בפניו כפי שנרשמה או הוגשה והמוריש יכריז על כך שזו צוואתו. השופט או הרשות יאשר בחתימתו על פני הצוואה כי היא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור.

עפ״י סעיף 22 לחוק הירושה, לעניין סעיף זה דין נוטריון כדין שופט. 

דהיינו נוטריון נחשב כמקביל לשופט לעניין סעיף זה.

אם הצוואה כתובה בשפה שהמוריש אינו מבין, היא תוקרא בפניו בנוסח מתורגם שיוכלו להבין, כאשר המתרגם יאשר זאת על פני הצוואה.
במקום קריאת הצוואה או תרגומה על ידי אחרים בפני המוריש, המוריש יכול לקרוא את הצוואה או תרגומה בעצמו. ״
ניתן להפקיד צוואה נוטריונית אצל רשם לענייני ירושה.
צוואה נוטריונית משמשת ראיה לכאורה לכך שהאדם הנקוב בה כמוריש ערך את הצוואה ביום ובמקום הנקובים.
הבנת הנחיות אלו חיונית לכל מי ששוקל לערוך צוואה נוטריונית בישראל. מומלץ לערוך צוואה נוטריונית אצל נוטריון המתמחה בצוואות על מנת להבטיח עמידה בכל דרישות החוק.

היתרונות של צוואה נוטריונית:

ישנם מספר יתרונות לעריכת צוואה נוטריונית, ביניהם:

 היתרון המשמעותי ביותר של צוואה נוטריונית הוא הוודאות המשפטית שהיא מעניקה.

 1. מעמד משפטי: סעיף 19 לחוק הנוטריונים קובע כי אישור נוטריון משמש ראיה מספקת בהליכים משפטיים לאמור בו ללא צורך בראיה נוספת.
 2. כאמור לעניין עריכת צוואה בפני רשות, דין נוטריון כדין שופט. כלומר סמכויותיו וחובותיו של הנוטריון זהות לאלו של שופט. הוראות אלו יוצרות חזקה כי צוואה שנערכה לפני נוטריון נערכה כהלכה ובהתאם לחוק. בבחירה בצוואה נוטריונית, פוחת משמעותית הסיכוי של המתנגדים לערער על תוקף הצוואה ולבקש את ביטולה בהליך משפטי.הוודאות המוגברת שמציע צוואה נוטריונית ממזערת את הסיכון למחלוקות עתידיות ומבטיחה כי כוונות המוריש צפויות להתקיים. 
 3. אין צורך בעד נוסף לצוואה פרט לנוטריון.

שלבי עריכת צוואה נוטריונית:

הליך עריכת צוואה נוטריונית כולל את השלבים הבאים:

 1. התייעצות: קבע פגישת התייעצות עם נוטריון לדיון בכוונותיך ורצונותיך לגבי צוואתך. הנוטריון יספק הדרכה ויעזור לך להבין את ההשלכות המשפטיות.
 2. עריכת הצוואה: הנוטריון יערוך את הצוואה על פי הנחיותיך תוך הקפדה על ביטוי מדויק של רצונותיך ועמידה בדרישות החוק.
 3. קיום ואישור: חתימה על הצוואה בנוכחות הנוטריון. אין צורך בעדים נוספים פרט לאישור הנוטריון. לאחר מכן, הנוטריון יאשר את הצוואה, יחתום בכתב ידו ויטביע את חותמו הרשמי, המעיד על תקפותה.

בטרם אישור הצוואה, על הנוטריון לבצע הליך שיטתי המפורט בתקנון הנוטריון הכולל מספר שלבים:

 1. אישור זהות המוריש עפ"י תעודת זהות.
 2. וידוא כי צוואתו של המוריש מלאה וניתנת באופן חופשי.
 3. הבטחת הבנת המוריש את הסעיפים השונים בצוואה, לרבות משמעויותיהם והשלכותיהם.

רישום צוואה בפני נוטריון

אישור הצוואה נוטריונית ערוך באמצעות טופס ספציפי המופיע בתקנות הנוטריונים (טופס מספר 13).

הנוטריון יאשר כי הקריא את הוראות הצוואה למוריש או שהמוריש קרא בפניו את הצוואה. המוריש יצהיר שזו צוואתו וכי חתם עליה מרצונו החופשי.

הנוטריון יסמן את הצוואה באות או מספר ויחתום באופן אישי על כל עמוד בצוואה בכתב ידו וחותמת הנוטריון. לאחר מכן מצורפת הצוואה לאישור הנוטריון באמצעות סרט בד אדום. מדבקות מונחות על קצוות הסרט, ועל המדבקות מוטבע חותם הנוטריון. בנוסף למתן העתקים מקוריים של אישור הצוואה הנוטריונית ללקוח, ישמור הנוטריון עותק מקורי של האישור, הנשמר יחד עם העתק של תעודת הזיהוי של המוריש. במידת הצורך, יצורף גם עותק של אישור רפואי (למקרים ספציפיים, כפי שמוסבר בנפרד).

בסיום התהליך ירשום הנוטריון את מספר הפעולה והפרטים הרלוונטיים בפנקס הנוטריון, שם הוא מנהל רישום של כל האישורים הנוטריונים שניתנו.

מסירת צוואה נוטריונית

לאחר עריכת האישור הנוטריוני על הצוואה, הנוטריון ימסור אותו למוריש. כמו כן, על הנוטריון להודיע ללקוח על האפשרות להפקיד את הצוואה אצל רשם הירושות.

דברו איתי

Contact Us

הפקדת הצוואה ברשם הירושות

הפקדת הצוואה ברשם הירושות אינה חובה. הצוואה הנוטריונית תקפה גם ללא הפקדתה. אולם מומלץ להפקידה כדי לוודא שלאחר הפטירה רשם הירושות ידע על קיומה והצוואה תקוים.

הפקדת הצוואה אצל רשם הירושות היא פעולה אישית הניתנת לביצוע רק ע"י המצווה עצמו בחריג אחד והוא הנוטריון. ניתן להיעזר בנוטריון לצורך הפקדת הצוואה ברשם הירושות בתנאי שהדבר יעשה תוך 30 ימים מחתימת הצוואה.  הנוטריון יכול להפקיד בשמכם את הצוואה אצל רשם הירושות באופן מקוון (דרך המחשב באמצעות כרטיס דיגיטלי חכם). לאחר מכן הנוטריון ימסור עותק מקורי של הצוואה לרשם הירושות.

שמירת צוואה נוטריונית

חובת הנוטריון לשמור צוואה נוטריונית

נוטריון נדרש לשמור עותק מקורי של כל אישור נוטריוני שניתן. על חובה זו חלה תקנה 22 לתקנות וכללי לשכת עורכי הדין בדבר שמירת חומר ארכיוני במשרדי עורכי דין.

אם המוריש יבקש בעתיד עותק של האישור הנוטריוני, הנוטריון ימסור עותק נוטריוני מאושר של הצוואה, תוך שמירה על העותק המקורי ברשותו.

הנוטריון מחויב לשמור על סודיות תוכן הצוואה ואת דבר עריכתה כל עוד המוריש בחיים. חובה זו נובעת מחובות הנאמנות והסודיות החלות על יחסי עורך דין-לקוח.

זאת ועוד, ללא אישור המוריש אסור לנוטריון לגלות עותק של האישור הנוטריוני לאיש מלבד המוריש, בעוד המוריש בחיים.

נוטריון, מחויב לשמור צוואה ללא הגבלת זמן, אלא אם מסר הלקוח הוראה אחרת בכתב.

ביטול צוואה נוטריונית

ביטול צוואה נוטריונית יכול להיעשות בשלוש דרכים:

 1. ביטול מפורש על ידי המוריש, על פי אותו טופס המשמש לעריכת הצוואה.
 2. השמדת הצוואה, כגון קריעת כל העותקים או סימון כ"מבוטל".
 3. יצירת צוואה חדשה לאחר התאריך של הקודמת.

הודיע המוריש לנוטריון על כוונתו לבטל את הצוואה, על הנוטריון לבטל את אישור הצוואה ולהשמיד את העותק השמור במשרדו.

על הליך ביטול צוואה נוטריונית חלה תקנה 5 לתקנות. התקנה קובעת כי מי שנתן ייפוי כוח או חתם על מסמך אחר בפני נוטריון יכול להודיע לנוטריון על ביטולו. הודעת הביטול חייבת להיות בכתב וחתומה בפני הנוטריון או נוטריון אחר המאמת את החתימה.

מחירים ועלויות צוואה נוטריונית

משרד המשפטים קובע תעריפים אחידים לשירותי נוטריון, לרבות אימות צוואות. תעריפים אלו מחייבים את כל הנוטריונים בישראל.

יחד עם זאת,חשוב להבין כי עלות עריכת הצוואה עצמה היא נפרדת ואינה כלולה בדמי אישור הנוטריון. המחיר עבור עריכת צוואה עשוי להשתנות בהתאם למורכבותה ולגורמים משפטיים נוספים.

אתם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו לקבלת הצעת מחיר עבור עריכת צוואה נוטריונית מקצועית. 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או בקשה בנושא צוואה נוטריונית.

משרדינו מתחייב למתן שירותים משפטיים יוצאי דופן לכל לקוח ולקוח. עם ניסיוננו הרב, הידע העמוק והבלתי מעורער, אנו מעניקים מעטפת נרחבת של שירותים בסטנדרט הכי גבוה שיש.

דברו איתי

Contact Us

דילוג לתוכן